Idag blir det allt vanligare att man signerar avtal digitalt. Med en snabb genomslagskraft har elektroniska signaturer förändrat sättet vi gör transaktioner med våra affärspartners, myndigheter, leverantörer och kunder.

Att behöva vänta på att fysiska dokument ska skrivas ut, signeras och returneras tar ofta lång tid och blir ineffektivt. Med elektronisk signatur kan underskriften ske snabbt i realtid var som helst. När som helst.

Men vilka lagar och regler gäller när man tillämpar elektronisk signering?

Är digital signering juridiskt bindande?

Elektroniska underskrifter är juridiskt bindande. Enligt eIDAS-förordningen (EU 910/2014) har elektronisk underskrift bindande verkan inom hela EU (enligt artikel 25).

”En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter”.

Svensk lag har också uppdaterats efter denna förordning. Men det finns undantag på avtal som inte får signeras digitalt, exempelvis fast egendom eller testamente.

Vad är eIDAS?

eIDAS står för Electronic Identification, Authentication and Trust Services. Genom eIDAS-förordningen fastställdes en ram för att säkerställa att elektronisk interaktion mellan företag blir säkrare, snabbare och effektivare, oavsett vilket europeiskt land de äger rum i. 

Det är en europeisk förordning som skapade en enda ram för elektronisk identifiering (eID) och betrodda tjänster, vilket gör det enklare att tillhandahålla tjänster i hela EU.

Vad innebär elektronisk signatur?

eIDAS-förordningen definierar tre typer av elektroniska signaturer: enkel elektronisk signatur (SES), avancerad elektronisk signatur (AdES) och kvalificerad elektronisk signatur (QES). 

Enkel elektronisk signatur (SES) kan vara i princip vilken typ av signatur som helst som görs i en elektronisk miljö där undertecknaren har visat sin avsikt, t.ex. genom att klicka på en knapp eller kryssa i en ruta, och därmed är bunden av innehållet i det undertecknade dokumentet.

I Sverige innebär avancerad elektronisk signatur (AdES) att personen identifierar sig vid signeringstillfället med BankID eller Freja eID.

Med e-signeringsmodulen i DealManager kan man skapa både enkel signatur med klick och avancerad elektronisk signatur med BankID eller Freja eID för sina dokument.

Hur säkerställs att rätt person har signerat dokumentet?

Själva avsikten är grunden för att ett kontrakt ska vara juridiskt bindande. Dvs att den signerande parten förstår och accepterar de erbjudna villkoren och visar tydligt sin avsikt att ingå i avtalet.

Men i en eventuell tvist kan ytterligare bevis krävas, exempelvis bevis på signerarens identitet och dokumentets integritet.

Personen som utför den elektroniska signaturen är den faktiska signerande parten och personens e-postadress räcker vanligtvis som bevis. Med e-signeringsmodulen i DealManager, som sker sömlöst via en integration med Scrive, finns dessutom möjlighet att ytterligare styrka identiteten för signaturen med PIN-kod via SMS samt e-legitimation med BankID eller Freja eID. 

Vid eventuell tvist kan Scrive bevisa att ett dokument inte har ändrats, förfalskats eller manipulerats. Detta görs genom att varje signerat dokument förseglas med en digital signatur.

Sammanfattningsvis är alltså elektroniska underskrifter juridiskt bindande så länge det inte finns några särskilda krav på att avtalet inte får signeras elektroniskt.

Källa:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/sv/policies/discover-eidas
https://www.scrive.com/sv/resources/trust-centre
https://www.bankid.com/juridik-och-regelverk